skrzydla

Projekt „Daj mi skrzydła"

Priorytet IX

Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic

w jakości usług edukacyjnych

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"

Od 1 maja 2012 r. Gmina Miejska Pabianice – Miasto Pabianice realizuje projekt pt. „Daj mi skrzydła". Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach jest jedną z placówek wdrażających założenia ww. projektu w życie.

Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III mających specjalne potrzeby edukacyjne. Uczniowie ci, w ramach zajęć pozalekcyjnych mogą zarówno wyrównywać szanse edukacyjne, jak i rozwijać swoje predyspozycje i zainteresowania.

W wyniku przeprowadzonej na terenie szkoły diagnozy pedagogicznej, zostało wyłonionych 322 uczniów, którzy od września 2012 roku do czerwca 2013 roku będą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach, w wymiarze 30 godzin. Dodatkowo każdy

z uczestników projektu, w ciągu roku szkolnego, zostanie objęty indywidualnym wsparciem psychologiczno-pedagogicznym w wymiarze 1 godziny dydaktycznej.

W Szkole Podstawowej nr 3 w Pabianicach projekt realizowany jest w toku następujących zajęć:

1. wspierających – dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu;

2. logopedycznych;

3. wspierających – dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki;

4. rozwijających – języka angielskiego;

5. rozwijających – przyrodniczo-matematycznych;

6. rozwijających – artystycznych:

a. plastycznych,

b. konstrukcyjnych,

c. aktorskich;

7. rozwijających – artystycznych:

a. muzycznych,

b. tanecznych.

Nauczyciele zaangażowani w realizację projektu opracowali do każdego rodzaju zajęć program kształcenia, który wdrażany jest z wykorzystaniem specjalnie dobranych pomocy dydaktycznych, zakupionych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dyrekcja SP3 zaprasza wszystkich do odwiedzania stron poszczególnych zajęć projektowych, czytania informacji i śledzenia aktualnych wydarzeń.

 

 

 

 

 


Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail: sekretariat@sp3pabianice.pl

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania