Programowanie w SP3

programowanie

kodowanie copy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

ETwinning

logomale

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Projekty matematyczne

blok mat

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Świetlica szkolna

 

Wolontariat

wolontariat copy

KHDK PCK przy SP3

 

Koło Honorowych

Dawców Krwi PCK przy SP3

khdk 

E-Podręczniki

e-podręczniki dla wszystkich klas

e-book GWO /Matematyka/

e-booki Nowej Ery

Lepsza Szkoła

ls

Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Święto Komisji Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Wystawienie ocen półrocznych

:)
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Zebrania

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 15 - 17.11.2016 r.
Zebrania półroczne

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 10 – 12.01.2017 r.
Ferie zimowe

FERIE 16 - 28 stycznia
Ferie wiosenne

Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Zebrania

godz.18.00
Zebrania

zebrania kl. IV – VI, godz.18.00
Zakończenie roku szkolnego. Rada Plenarna cz. 2

Klasy I - VI
Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych

:)
Ferie wiosenne

ferie wiosenne 13 - 18 kwietnia
Rada Klasyfikacyjna

II półrocze
Rada Plenarna

cz.I
Rada Klasyfikacyjna

I półrocze
Rada Plenarna

I półrocze
Wystawienie propozycji ocen za I półrocze

:)
Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Zaloguj się

Mój smartfon, mój mały świat - klikam z głową

logo klikam z glowa

 

OCENIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA LEKCJACH MATEMATYKI

Ocenie podlegają:

 1. Prace klasowe/sprawdziany - zapowiedziane, poprzedzone powtórzeniem.
 2. Kartkówki (nie muszą być zapowiadane) obejmujące wiadomości z trzech ostatnich lekcji (w klasie IV z dwóch ostatnich lekcji).
 3. Aktywność na lekcjach.
 4. Samodzielna praca na lekcji – rozwiązywanie zadań, problemów matematycznych.
 5. Praca w grupach (oceniana indywidualnie).
 6. Prace projektowe.
 7. Odpowiedzi ustne.
 8. Prace domowe.
 9. Prowadzenie zeszytu
 10. Aktywność poza lekcjami – wykonywanie prac nadobowiązkowych
 11. Udział w konkursach matematycznych.

Zasady wystawiania ocen:

 1. Wystawiane oceny są jawne, sprawiedliwe, obiektywne, uzasadnione.
 2. Ocena postępów ucznia jest wynikiem stopnia opanowania przez niego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych:
 3. Formy pisemne sprawdzające wiedzę i umiejętności ucznia z zakresu materiału przekraczającego trzy jednostki lekcyjne oceniane są według skali:

od 98% ocena 6

od 91% ocena 5

od 71% ocena 4

od 51% ocena 3

od 31% ocena 2

poniżej 31% - ocena 1

4. Wagi ocen:

- praca klasowa – waga 3

- sprawdzian (zakres materiału mniejszy niż na pracy klasowej) – waga 2

-praca klasowa roczna lub semestralna (diagnoza):

– poprzedzona powtórzeniem – waga 2

- wstępna w klasie 4 oraz w innych klasach, jeśli nie była poprzedzona powtórzeniem – waga 0

- kartkówka – waga 1

- z odpowiedzi, pracy domowej, aktywności na lekcji, projektu – waga 1

W nauczaniu zdalnym:

- prace klasowe online – waga 2

- pozostałe oceny – waga 1

 1. Poprawianie ocen z prac klasowych i sprawdzianów.

W terminie nieprzekraczającym 14 dni od napisania sprawdzianu, nauczyciel ocenia i omawia jego wyniki oraz przekazuje uczniom informację: co, w jakiej formie i terminie uczeń powinien poprawić.

Każdą ocenę z pracy klasowej można poprawić w ciągu 1 tygodnia od dnia oddania sprawdzianu lub w uzgodnionym wcześniej terminie.

Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych to:

- powinien napisać ją następnego dnia, w przypadku gdy jego nieobecność była jednodniowa;

- powinien napisać ją w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły, w przypadku gdy jego nieobecność była kilkudniowa;

- powinien napisać ją w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły w przypadku nieobecności w szkole przekraczającej 1 tydzień.

Dokładny termin uzgadniany jest w każdym przypadku z nauczycielem.

Kartkówki nie muszą być zapowiadane, nie organizuje się odrębnych popraw ocen z kartkówek.

Najwyższą oceną z kartkówki jest ocena 5 (bdb). W przypadku, gdy kartkówka obejmuje zadanie związane z wykorzystaniem poznanych umiejętności w sytuacjach nietypowych, ocena może być podniesiona do 6 (cel).

 1. Ocena roczna/śródroczna

Miesiąc przed klasyfikacją semestralną lub roczną uczeń zostaje poinformowany o proponowanej ocenie końcowej. Na pisemną prośbę ucznia (rodzica) nauczyciel zleca wykonanie zadań, napisanie sprawdzianów, w określonym czasie, które będą warunkiem podwyższenia oceny (nie więcej jak o jeden stopień).

W szczególnych przypadkach proponowana ocena może przez ten miesiąc ulec również obniżeniu, o czym uczeń jest informowany.

 1. Ocenianie udziału i osiągnięć konkursowych:

- udział w konkursie – 5 waga 1

Konkurs: Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus. Matematyka Plus:

     - uzyskanie tytułu Laureata z wyróżnieniem – 6 waga 3

- laureat I i II stopnia – 6 waga 2

- laureat III, IV, V stopnia – 6 waga 1

Konkurs: Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny:

- tytuł laureata – 6 waga 3

- bardzo dobry wynik – 6 waga 2

- wyróżnienie – 6 waga 1

Inne konkursy matematyczne:

- udział w konkursie – 5 waga 1

- zakwalifikowanie się do kolejnego etapu danego konkursu – 6 waga 1

Konkursy on-line – waga 1

 1. Praca na lekcji, aktywność, przygotowanie

Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji (brak pracy domowej, zeszytu ćwiczeń, przyborów do geometrii) 2 razy w semestrze, zgłaszając tzw. "np" przed lekcją. Kolejne zgłoszenie "np" lub stwierdzony brak pracy domowej powoduje wpisanie oceny ndst. (1).

Za błędnie wykonaną pracę domową uczeń nigdy nie otrzymuje oceny ndst. (1).

Jeśli w czasie lekcji uczeń sam zgłosi się do odpowiedzi, a jego odpowiedź będzie niepełna lub nieprawidłowa - nie otrzyma oceny negatywnej.

Aktywność na lekcji oceniana jest plusami (+) lub minusami (-) /gdy jest to aktywność "negatywna"/.

Na lekcjach matematyki należy posiadać zeszyt, ćwiczenia, podręcznik (jeden na ławkę), długopis, ołówek, gumkę, linijkę oraz brudnopis.

Ponadto na każdej lekcji geometrii obowiązkowo należy posiadać: ołówek, linijkę, ekierkę, cyrkiel, kątomierz, gumkę.

Aby otrzymać ocenę celującą na koniec roku lub semestru należy osiągać wysokie noty w konkursach oraz wykazywać się aktywnością w samodzielnym rozwiązywaniu zadań o podwyższonym stopniu trudności.

 

 

 

 

 

 

 

 

l2

logomisztrzowkodowania

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail:sekretariat@sp3pabianice.pl

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania