Programowanie w SP3

programowanie

kodowanie copy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

ETwinning

logomale

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Projekty matematyczne

blok mat

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Świetlica szkolna

 

Wolontariat

wolontariat copy

KHDK PCK przy SP3

 

Koło Honorowych

Dawców Krwi PCK przy SP3

khdk 

E-Podręczniki

e-podręczniki dla wszystkich klas

e-book GWO /Matematyka/

e-booki Nowej Ery

Lepsza Szkoła

ls

Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Święto Komisji Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Wystawienie ocen półrocznych

:)
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Zebrania

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 15 - 17.11.2016 r.
Zebrania półroczne

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 10 – 12.01.2017 r.
Ferie zimowe

FERIE 16 - 28 stycznia
Ferie wiosenne

Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Zebrania

godz.18.00
Zebrania

zebrania kl. IV – VI, godz.18.00
Zakończenie roku szkolnego. Rada Plenarna cz. 2

Klasy I - VI
Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych

:)
Ferie wiosenne

ferie wiosenne 13 - 18 kwietnia
Rada Klasyfikacyjna

II półrocze
Rada Plenarna

cz.I
Rada Klasyfikacyjna

I półrocze
Rada Plenarna

I półrocze
Wystawienie propozycji ocen za I półrocze

:)
Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Zaloguj się

Mój smartfon, mój mały świat - klikam z głową

logo klikam z glowa

 

Pabianice, dnia 21.03.2013 roku

 

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT

Szkoła Podstawowa nr 3 z siedzibą w Pabianicach przy ulicy Mokrej 28/34 ogłasza pisemne zapytanie na realizację II etapu prac budowlano - instalacyjnych pn. „Remont zespołu pomieszczeń sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 3".

 

 

1. Informacje ogólne:

a) Zamawiający: Gmina Miejska Pabianice – Szkoła Podstawowa nr 3, 95-200 Pabianice, ul. Mokra 28/34

b) W przedmiotowym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004 roku (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 roku, nr 5, poz. 13, nr 28, poz. 143, nr 87, poz. 484 i nr 234, poz. 1386).

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie II etapu remontu zespołu sanitariatów (składających się łącznie z 12 sanitariatów: 6 przeznaczonych dla chłopców i 6 przeznaczonych dla dziewcząt; umiejscowionych w dwóch skrajnych częściach kompleksu szkolnego – lewa i prawa strona od wejścia głównego do budynku szkoły – posadowionych na trzech kondygnacjach budynku: parter, I i II piętro). Niniejszym zapytaniem ofertowym objęty jest remont zespołu trzech sanitariatów chłopięcych usytuowanych w pionie na wszystkich trzech kondygnacjach po prawej stronie od wejścia głównego do budynku szkoły.

Zakres prac został szczegółowo opisany w:

a) projekcie budowlano - wykonawczym pn. „Remont zespołu pomieszczeń sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 3 zlokalizowanej przy ulicy Mokrej 28/34 w Pabianicach" opracowanym przez zespół projektowy w składzie Ewa Dąbrowska oraz Bartosz Bobrukiewicz – wersja elektroniczna dostępna na stronie internetowej www.sp3pabianice.pl

b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanym przez DE NOVA Dąbrowska Architekci Sp. J.

c) przedmiarze oraz kosztorysie nakładczym – wersja elektroniczna (w formacie ogólnodostępnym oraz edytowalnym z rozszerzeniem ath) dostępna na wskazanej przez Zamawiającego stronie internetowej.

Prace będą prowadzone w oparciu o decyzję właściwego miejscowo organu architektoniczno - budowlanego.

Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski i autorski w trakcie realizacji prac.

Wzajemne prawa i obowiązki stron na etapie realizacji zadania opisuje projekt umowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia) – wersja elektroniczna dostępna na wskazanej przez Zamawiającego stronie internetowej,

3. Miejsce i czas realizacji:

a) miejsce – Pabianice, ul. Mokra 28/34,

b) czas – w terminie od 17.06.2013 roku do 24.08.2013 roku.

4. Warunki zapytania ofertowego:

a) Data, termin i tryb złożenia ofert:

• Oferty na formularzu według wzoru wskazanego w załączniku nr 1 do ogłoszenia (wersja elektroniczna dostępna na wskazanej przez Zamawiającego stronie internetowej) wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej i opisanej w sposób poniżej wskazany do dnia 26.04.2013 roku do godziny 11:00 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat).

• Dokumenty (wymagane od Wykonawcy) - wchodzące w skład oferty, tj.:

♦ Formularz oferty,

♦ Szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający wszystkie wskazane w kosztorysie nakładczym przez Zamawiającego pozycje z podaniem składników cenotwórczych (R, S, M + narzuty: koszty pośrednie, zysk, koszty zakupu). Zabrania się samowolnego dokonywania korekt w przedmiarze lub kosztorysie nakładczym.

♦ Zaakceptowany i zaparafowany przez Wykonawcę wzór umowy, którego wersja elektroniczna, stanowiąca załącznik nr 2 do ogłoszenia jest dostępna na wskazanej przez Zamawiającego stronie internetowej,

♦ Aktualny (z datą nie późniejszą niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej (dopuszcza się wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),

♦ Dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę lub jego pracownika (przedstawiciela) uprawnień do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno – budowlanym (lub równoważne) oraz instalacji sanitarnych: wod-kan (lub równoważnych) bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, należy w sposób trwale spięty lub zszyty włożyć do koperty ostemplowanej pieczątką firmową i oznaczonej w następujący sposób:

Oferta na realizację prac pn. „Remont zespołu pomieszczeń sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 3 w Pabianicach – II etap (trzy sanitariaty)"

Uwaga:

Formularz oferty oraz kosztorys ofertowy winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku załączenia do oferty kserokopii dokumentów, wymagane jest dokonanie na każdej zapisanej (zadrukowanej) stronie kserokopii poświadczenia za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania danego Wykonawcy.

• Wykonawca zobligowany jest do złożenia tylko jednej ważnej oferty z jednoznacznie określoną ceną.

b) Opis procedury wyboru:

• Po otwarciu ofert, Zamawiający dokona analizy ich zawartości pod kątem spełniania wymagań formalnych (kompletność oferty, zgodność merytoryczna z opisem przedmiotu zamówienia lub treścią ogłoszenia, prawidłowość jej złożenia – podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu). Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną odrzucone bez prawa ich uzupełniania lub zmieniania ich treści.

• Spośród ofert spełniających wymagania formalne, Zamawiający w oparciu o jedyne kryterium wyboru (cena – 100%) dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej. O wyniku postępowania przetargowego (w tym o odrzuceniu ofert) Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty za pośrednictwem własnej strony internetowej. Dodatkowo Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Zamawiający powiadomi telefonicznie.

• Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia dalszych negocjacji cenowych w stosunku do złożonej przez danego Wykonawcę oferty cenowej.

c) Czynności związane z podpisaniem umowy:

• W telefonicznej informacji, skierowanej do wskazanego Wykonawcy, Zamawiający poda termin podpisania umowy oraz wysokość wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które wybrany Wykonawca musi wnieść przed podpisaniem umowy na wskazane przez Zamawiającego konto. Brak wniesionego zabezpieczenia oznacza formalne przeciwwskazanie do podpisania umowy. Niestawienie się Wykonawcy we wskazanym miejscu oraz terminie lub nie wniesienie zabezpieczenia w wymaganej pełnej wysokości, daje Zamawiającemu niezaskarżalne prawo do odstąpienia od podpisania umowy ze wskazanym Wykonawcą, bez dochodzenia z jego strony jakiegokolwiek odszkodowania. Zwrot wniesionego zabezpieczenia następuje w formie i terminie określonymi w projekcie umowy.

• W przypadku braku skutecznego podpisania umowy – z tytułu okoliczności opisanych powyżej – Zamawiający ma prawo, bez dokonywania powtórnych przeliczeń, do skutecznego wyboru kolejnej oferty spośród ważnych złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, chyba że uzna iż zachodzi jedna z przesłanek do unieważnienia zapytania.

• Zamawiający nie przewiduje możliwości wnoszenia jakiegokolwiek rodzaju protestów lub odwołań, zarówno co do treści ogłoszenia oraz przeprowadzonych lub zaniechanych przez Zamawiającego czynności, jak i dokonanego przez niego wyboru lub unieważnienia zapytania.

d) Powody unieważnienia zapytania:

• Wartość najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

• Zachodzą przesłanki upoważniające do unieważnienia zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

5. Informacje dodatkowe:

a) Wymagalny minimalny okres gwarancji na wykonane prace – 36 miesięcy.

b) Wymagana forma oraz sposób płatności: możliwość fakturowania etapowego jednak nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie protokołu odbioru robót częściowego lub końcowego z 21 – to dniowym terminem płatności.

c) Czynności odbiorowe zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy. Elementem niezbędnym do rozpoczęcia czynności odbioru końcowego jest przedstawienie przez Wykonawcę:

• dokumentacji powykonawczej,

• oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac,

d) Wszelkie informacje w zakresie:

• możliwości zapoznania się z oryginalną wersją projektu budowlanego,

• możliwości dokonania wizji lokalnej w terenie,

• uzyskania wyjaśnień co do treści ogłoszenia oraz dołączonych do niego załączników, można uzyskać kontaktując się z p. Danutą Adamczewską – tel. 42/215 07 25

e) Złożone przez Wykonawców oferty (odrzucone oraz ważne) nie podlegają zwrotowi i pozostają w dyspozycji Zamawiającego.

f) Niezależną formą komunikacji pomiędzy Zamawiającym a potencjalnymi Wykonawcami na etapie prowadzonego zapytania jest strona internetowa Zamawiającego www.sp3pabianice.pl

g) W przypadkach nie opisanych w treści przedmiotowego ogłoszenia jak i dla całego zapytania mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy Kodeks Cywilny.

h) Załączniki do ogłoszenia:

wzór formularza oferty,

projekt umowy.

projekt budowlano - wykonawczy,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

przedmiar i kosztorys nakładczy w wersji ogólnodostępnej oraz edytowalnej.

l2

logomisztrzowkodowania

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail:sekretariat@sp3pabianice.pl

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania