Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego
w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS