WYPRAWKA SZKOLNA 2015/ 2016

 

Program rządowy „Wyprawka szkolna" czyli dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 będzie obejmował pomoc dla następujących uczniów:

1. Uczniowie klas III spełniający kryterium dochodowe - miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 574 zł na osobę.

2. Uczniowie klas III nie spełniający kryterium dochodowego, u których w rodzinach występują poważne problemy, tj.: bezrobocie, ciężka choroba, sieroctwo, zdarzenia losowe, przemoc itp.- ( Art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2013.poz. 182)

3. Uczniowie klas III, V i VI, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, tj.: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z autyzmem lub zespołem Aspergera .

W klasach III kwota dofinansowania wynosi 225 zł.

By otrzymać dofinansowanie, należy złożyć wniosek w szkole i dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu.

Wnioski będzie można pobierać i składać pod koniec sierpnia w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego.

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów wszystkich klas, których kryterium dochodowe w rodzinie nie przekracza 456 zł netto na osobę.

Wnioski można pobierać i składać do 15 września 2015 r.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

O zasiłek szkolny mogą ubiegać się osoby będące w okresowo trudnej sytuacji materialnej ze względu na zdarzenia losowe.

 

wyprawka